SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Podrobné pravidlá súťaže

„Súťaž na Facebooku“

(ďalej len „súťaž“)

Účasťou v súťažnej akcii súhlasíte s obchodnými podmienkami a podmienkami spracovania osobných údajov za účelom zapojenia sa do súťaže, ich marketingovému využitiu a prípadnému označeniu výhercu na sociálnych sieťach. 

Usporiadateľ súťaže:

Pearl of Health SE

Antala Staška 1859/34

140 00 Praha 4 - Krč

Česká republika

IČ: 06642292

DIČ:CZ06642292

Doba a miesto konania súťaže:

Súťaž bude prebiehať od od 12.2.2021 do 26.2.2021 („Doba konania Súťaže“). Súťaž je usporiadaná na území Slovenskej republiky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť dobu konania Súťaže, vrátane podmienok Súťaže. 

Účasť v súťaži

Účastníkom Súťaže sa môže stať akákoľvek právne zodpovedná fyzická osoba. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátori a osoby im blízke v zmysle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonník ČR, v znení neskorších predpisov. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich plne a v dobrej viere dodržiavať. 

Pravidlá a priebeh súťaže

Súťažiaci sa zúčastní súťaže tak, že do 26.2.2021 dá “like” na stránku Perla zdravia a okomentuje súťažnú fotografiu. Na konci doby trvania súťaže vyberie Usporiadateľ 3 súťažiacich, ktorých kontaktuje pomocou súkromnej správy na Facebooku. Výhercovia môžu vyhrať 3 výhry:  

  1. cena - ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote  40 eur
  2. cena -  ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote 20 eur
  3. cena -  ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote  10 eur

Výherca je povinný zaslať svoje kontaktné údaje najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol po prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ výherca svoju adresu do tejto doby nezašle, výhra prepadá Usporiadateľovi. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti, ani ich nie je možné vymáhať súdne alebo požadovať vydanie inej výhry, než tej, ktorá je určená Usporiadateľom. usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky predania výhry. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 7 dní od dátumu doručenia kontaktných údajov Súťažiaceho. Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné výhru poskytnúť. Nevydané výhry prepadnú Usporiadateľovi. Výhra v Súťaži sa nebude realizovať v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého jednania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Sťažiacemu k získaniu výhry. Osoby nesplňujúce podmienky účasti v Súťaži alebo tí, ktorí jednali v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do Súťaže zaradení. Pokiaľ sa ukáže, ža takáto osoba sa aj cez uvedené stala výhercom v Súťaži, napríklad v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa nepredá. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže tých účastníkov, ktorí sa dopustia porušenia podmienok tejto Súťaže alebo u ktorých bude mať podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého jednania, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade porušenia pravidiel Súťaže zo strany Súťažiacich, alebo akéhokoľvek jednania zo strany Súťažiacich, ktoré by bolo  v rozpore s dobrými mravmi alebo zásadami fair-play. 

Výhry

Súťaží sa o nasledujúce výhry: 

  1. cena - ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote  40 eur
  2. cena -  ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote 20 eur
  3. cena -  ľubovoľné produkty zo stránky perlazdravia.sk v hodnote  10 eur

Licenčná zmluva

Súťažiaci dáva súhlas s tým, že udeľuje účasťou v Súťaži, teda “like”-om a zverejnením komentáru pod súťažným príspevkom, Usporiadateľovi a Organizátorovi oprávnenie k výkonu práva tento Súťažný komentár, ako autorské dielo, užiť v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách ( "Licencia"). Licencia sa udeľuje ako výhradný, územne a množstvom neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle autorského zákona. Súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor a Usporiadateľ sú oprávnení poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť Licencie (podlicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že Organizátor a Usporiadateľ sú oprávnení Licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej Licencie sú Organizátor a Usporiadateľ oprávnení vykonávať akékoľvek zmeny Súťažného komentáru, či ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ho do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Súťažiaci súhlasí s tým, že pri užití Súťažného komentáru v rámci poskytnutej Licencie nemusí byť uvedené meno Súťažiaceho v zmysle jeho autorstva. Súťažiaci zaslaním Súťažného komentáru prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udeleniu Licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku pravidiel.

Spoločné ustanovenia

Pravidlá budú po celú Dobu konania Súťaže dostupné na odkaze v súťažnom príspevku na Facebooku. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady kedykoľvek upraviť pravidlá Súťaže či Súťaž zrušiť. Všetky zmeny budú podložené závažnými dôvodmi a pri maximálnom šetrení záujmov Súťažiacich. V prípade zmeny týchto pravidiel bude urobená formou písomných, očíslovaných dodatkov, účinných okamihom zverejnenia na Sociálnych sieťach. Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním Súťaže. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Súťaži. Získať výhru je možné len do okamihu ukončenia Súťaže. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy Súťažiacich v súlade s § 84-90 zákona č. 89/2012 Zb., v platnom znení občianskeho zákonníka ČR. Organizátor zo Súťaže vylúči, a neodovzdá prípadnú Výhru, osobám konajúcim v rozpore s pravidlami, všeobecne záväznými predpismi a / alebo dobrými mravy vo vzťahu k Súťaži. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania súťaže. Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier. Na výhru v Súťaži nemá Súťažiaci právny nárok. Výhry v Súťaži, ani účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou. Všetky neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití. Za neprevzatú výhru sa považuje taká výhra, ktorá nebola vyzdvihnutá výhercom. Organizátor nezodpovedá za prípadnú poštovú či inú dopravu výhier, ani za nedoručenie či poškodenie výhier počas prepravy. Reklamácia vad sa na výhry nevzťahuje. Súťažiaci má čoby spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov s Organizátorom vo vzťahu k Súťaži v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov ČR, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz).

Spracovanie osobných údajov

Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, názov osobného facebookového profilu, prípadne ďalšie osobné údaje následne oznámené Usporiadateľovi budú spracované Usporiadateľom, ako správcom osobných údajov, pre účely organizovanie súťaže a určenie výhercov, a to po dobu nevyhnutnú pre usporiadanie a trvanie súťaže a prípadnú kontrolu zo strany verejných orgánov. Spracovanie daných osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži. Ak dostane Usporiadateľ nesúhlas alebo žiadosť o vymazanie údajov spracúvaných v rámci Súťaže, má toto automaticky za následok zrušenie účasti príslušného Súťažiaceho v tejto Súťaži bez náhrady. Účasťou v Súťaži Súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov Usporiadateľom pre marketingové účely, a to pre zasielanie marketingových ponúk výrobkov a služieb Usporiadateľa a zasielanie informácií o marketingových akciách Usporiadateľa a jeho obchodných partnerov, a to po dobu 3 rokov, prípadne do odvolania tohto súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a Súťažiaci má právo ho kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Usporiadateľom, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať ďalšie spracovatelia, najmä Organizátor a ďalej subjekty, ktoré sa podieľajú na odovzdaní alebo doprave výhier v súťaži. Súťažiaci berie na vedomie, že má tieto práva, vyplývajúce zo spracovania jeho osobných údajov, ktoré môže uplatniť voči Usporiadateľovi, resp. Organizátorovi: (i) právo na prístup k osobným údajom, (ii) právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) právo na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak zistí sa, že boli spracované protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovanie osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov, (vi) namietať, po ktorej spracovaní osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad jeho záujmy, resp. právami a slobodami, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov správcu, (vii) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 V Prahe, dňa 11.2.2021